Formació Inicial

Perquè els treballadors coneguin amb detall els riscos del seu lloc de treball.

Node Image

En què consisteix?

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligatorietat de les empreses de formar els seus treballadors en el riscos específics del lloc de treball. En aquest sentit, el PFI estableix els continguts necessaris per a garantir la consecució per part del treballador d'un nivell de formació que li permeti desenvolupar la seva activitat en condicions de seguretat.
IMPORTANT: La Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació per part de l'empresari de formar a tots els seus treballadors. Aquesta formació ha d'estar centrada específicament en els riscos i mesures de seguretat en el lloc de treball.

Logo brand

.   .