MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ:SEGURETAT EN L'ÚS DE TRASPALETES I APILADORS MANUALS

1.- Principis generals de l'acció preventiva.
2.- Factors de l'accident de treball.
3.- L'avaluació de riscos laborals.
4.- Riscos específics del lloc de treball.
5.- Mesures específiques de prevenció en el lloc de treball.
6.- Riscos derivats de la utilització d'equips de treball, mesures de prevenció i protecció.
7.- Riscos i seguretat en el maneig de productes químics.
8.- Equips de protecció individual.
MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ
Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Logo brand

.   .