PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL

MÒDUL 1
1.- Marc legal en prevenció de riscos laborals.
2.- Obligacions i drets dels treballadors en prevenció de riscos laborals; treballadors amb sensibilitat especial.
3.- L'organització preventiva de l'empresa.
4.- El Pla de Prevenció i la seva integració a l'empresa.
5.- L'Avaluació de Riscos Laborals.
MÒDUL 2
1.- Riscos específics del lloc de treball.
2.- Mesures preventives específiques del lloc de treball.
3.- Riscos derivats de la utilització dels equips de treball, mesures de prevenció i protecció.
4.- Equips de protecció individual.
5.- Riscos i seguretat en el maneig dels productes químics.
6.- Mesures en seguretat viària, emergències i primers auxilis (PAS)
Formació en prevenció de riscos del lloc de treball, segons l'establert en l'art. 19 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals.

Logo brand

.   .