MODUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ: RISCOS I MESURES PREVENTIVES DERIVADES DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL

Definicions i paràmetres que caracteritzen el soroll.
Funcionament de l'oïda humana.
Riscos per a la salut derivats de l'exposició al soroll.
Mesures tècniques de prevenció.
Equips de protecció individual i el seu manteniment.
Equips de protecció individual i el seu manteniment.
Drets i obligacions dels treballadors.
Formació continuada que té per objecte actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Logo brand

.   .