SEGURETAT EN L'UTILITZACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS I EQUIPOS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

PRODUCTES QUÍMICS
- Objecte i definicions
- Contaminants, classificació
- Vies d'entrada.
- Efectes dels contaminants en el cos humà.
- Característiques dels productes químics - CLP
- Etiquetatge i Fitxa de dades de seguretat Frases R-H / S-P
- Mesures preventives col·lectives i individuals
- Estudi dels Productes químics utilitzats en el lloc de treball.
Equips de protecció individual (EPI's)
- Obligació dels treballadors
- Ús i manteniment
- Tipus de proteccions i característiques.

Logo brand

.   .