Seguretat Equips Automotors

Per assegurar-nos de la utilització segura i conscient d'equips de treball automotors.

Node Image

En què consisteix?

RD 1215/97 L’empresari ha de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequada sobre els riscos derivats de la utilització dels equips de treball. En el cas dels equips automotors, l'apèndix M de la Guia Tècnica per l'avaluació i prevenció de riscos relatius a la utilització d’equips de treball, estableix els criteris mínims sobre la formació de conductors d’equips de treball automotors.

Logo brand

.   .