SEGURETAT EN L'ÚS DE TRANSPALETES ELÈCTRIQUES

1.- Normativa de referència
2.- Definició de l'equip i dels treballs
3.- Identificació de riscos i mesures preventives
4.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables
5.- Normes de manteniment i verificació
6.- Normes de manteniment i verificació
7.- Entorn i interferència d'activitats
8.- Equips de protecció individual
PRÀCTICA
1.- Presa de contacte i preparació de l'equip de treball.
2.- Manejo segur de l'equip:
-Comprovacions i estabilitat de l'equipo.
-Moviments: carrega/buit, treballs amb perills especials.
3.- Maniobres segures.
4.- Simulació de situacions de risc.
5.- Emergències - PAS.
Formació realitzada segons els criteris definits al RD 1215/97

Logo brand

.   .