SEGURETAT EN L'ÚS D'ESCOMBRADORES INDUSTRIALS_ RD1215/97

1.- Normativa de referència. Drets i obligacions
2.- Definició de l'equip i dels treballs:
-Classificació i models
-Manual d'instruccions de la màquina
-Maneres de funcionament
3.- Identificació de riscos i mesures preventives:
-Accessos
-Normes de circulació
-Distancies de seguretat
-Regles de càrrega
-Descarrega de tremuja
-Elements de protecció
-Senyalització
-Actuació en cas de bolcada
4.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables
-Muntatge, desmuntatge i maneres d'utilització
5.- Normes de manteniment i verificació
6.- Entorn de treball i interferència d'activitats
7.- Equips de protecció individual
8.- Resolució de situacions de risc.
FORMACIÓ PRÀCTICA
1. Presa de contacte amb l'equip de treball.
2. Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables.
3. Maneig segur de l'equip:
- Comprovacions diàries i periòdiques.
- Estabilitat de l'equipo.
- Moviments amb càrregues i en buit.
- Treballs amb perills especials.
- Maniobres segures.
4. Simulació de situacions de risc.
5. Resolució de casos pràctics
6. Emergències - PAS.
Formació realitzada segons els criteris definits al RD 1215/97

Logo brand

.   .