SEGURETAT EN EL MANEIG DE GRUES AUTOCARREGADORES - RD 1215/97

1. Normativa de referència. Drets i obligacions.
2. Definició de l’equip i dels treballs:
-Classificació
-Parts de l’equip
-Aplicacions
3. Identificació de riscos i mesures preventives específiques:
- Elements de protecció
- Accessos
- Normes de seguretat en la preparació del funcionament de l’equip
- Normes d’utilització de l’equip
- Distàncies de seguretat
- Regles d’estabilitat
- Senyalització i senyalització de maniobres
4. Mitjans auxiliars: Eslingues i estabilització de càrregues.
5. Mitjans auxiliars: Equips intercanviables .
6. Normes de manteniment i verificació.
7. Entorn de treball i interferència d’activitats.
8.Equips de protecció individual.
9. Documentació.
PRÀCTICA
1.- Presa de contacte amb l'equip de treball
2.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables
3.- Ús segur de l'equip:
•Comprovacions diàries i periòdiques
•Estabilitat de l'equipo
•Moviments amb càrregues i en buit
4.- Treballs amb perills especials
5.- Maniobres segures
6.- Simulació de situacions de risc
7.- Emergències-PAS
Formació realitzada segons els criteris definits al RD 1215/97

Logo brand

.   .