SEGURETAT EN L'ÚS DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONES_ RD 1215/97

1.- Normativa de referència, drets i obligacions dels treballadors.
2.- Definició de l'equip i dels treballs: classificació.
3.- Identificació de riscos i mesures preventives:
- Accessos.
- Normes d'utilització de l'equip.
- Normes de circulació.
- Distàncies de seguretat.
- Regles d'estabilitat.
- Elements de protecció
- Senyalització.
4.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables.
5.- Normes de manteniment i verificació.
6.- L'entorn de treball i interferència entre activitats.
7.- Equips de protecció individual.
FORMACIÓ PRÀCTICA
1.- Presa de contacte amb l'equip de treball.
2.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables.
3.- Maneig segur de l'equip:
- Comprovacions diàries i periòdiques.
- Estabilitat de l'equip.
- Moviments amb càrregues i en buit.
- Treballs amb perills especials.
- Maniobres segures.
- Final de conducció i repostatge.
4.- Simulació de situacions de risc-Emergencies-PAS

Logo brand

.   .