SEGURETAT EN ELS EQUIPS D'ARRENCADA I CÀRREGA, PALA CARREGADORA - RD 1215/97

FORMACIÓ TEORICA
1.- Legislació de referència en matèria preventiva
2.- Documentació de l'equip
3.- Definició de l'equip
4.- Tipologies usos i ocupacions
5.- Dispositius de seguretat
6.- Operador de l'equip
7.- Riscos en el maneig de l'equip
8.- Mesures de seguretat en la conducció de l'equip
9.- Regla d'estabilitat de l'equip, treballs especials
10.- Circulació per via pública
11.- Equips intercanviables
12.- Inteferencia entre activitats
13.- Revisions diàries
14.- Equips de protecció individual
15.- Manual d'instruccions
FORMACIÓ PRÀCTICA
1.- Presa de contacte amb l'equip de treball.
2.- Revisió dels elements de seguretat de l'equip.
3.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables.
4.- Maneig segur de l'equip:
- Comprovacions diàries i periòdiques.
- Estabilitat de l'equip. Risc de bolcada.
- Moviments amb càrregues i en buit.
- Maniobres segures.
5.- Treballs amb perills especials (rases,
proximitat de línies elèctriques…).
6.- Procés de càrrega i descàrrega amb cullera.
7.- L'entorn de treball. Simulació de situacions de risc.
8.- Final de conducció.
9.- Emergències-PAS.
Formació realitzada segons els criteris definits al RD 1215/97

Logo brand

.   .