SEGURETAT EN L'ÚS DE GRUA PONT- RD1215/97

1.- Normativa de referència. Drets i obligacions
2.- Definició de l'equip i dels treballs: Classificació
3.- Components de l'equip i paraments
4.- Identificació de riscos i mesures específiques
- Riscos i factors de risc - Dispositius de seguretat
- Normes d'utilització de l'equip - Regles d'estabilitat
- Distancies de seguretat - Señaliz.de seguretat i de maniobres
5.- Mitjans auxiliars, eslinges i estrob de càrregues
6.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables
7.- Normes de manteniment i verificació
8.- Entorn de treball i interferència d'activitats
9.- Equips de protecció individual
10.- Documentació
Pràctica:
1.- Presa de contacte amb l'equip de treball
2.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables
3.- Maneig segur de l'equip:
•Comprovacions diàries i periòdiques
•Estabilitat de l'equipo
•Moviments amb càrregues i en buit
4.- Treballs amb perills especials
5.- Maniobres segures
6.- Simulació de situacions de risc
7.- Emergències-PAS

Logo brand

.   .