SEGURETAT EN L'ÚS DE DUMPER-RD 1215/97

1.- Legislació de referència en matèria preventiva
2.- Documentació de l'equip
3.- Operador de l'equip
4.- Definició de l'equip
5.- Tipologies usos i ocupacions
6.- Dispositius de seguretat
7.- Riscos en el maneig de l'equip
8.- Mesures de seguretat en la conducció de l'equip
9.- Regla d'estabilitat de l'equip
10.- Circulació per via pública
11.- Equips intercanviables
12.- Inteferencia entre activitats
13.- Revisions a l'inici de la jornada
14.- Equips de protecció individual
15.- Manual d'instruccions
16.- Actituds i conductes segures en el maneig de l'equip
PRÀCTIQUES
Presa de contacte amb l'equip de treball.
Coneixement i control dels elements de l'equip.
Coneixement i control dels equips i sistemes de seguretat
Preparació de l'equip per al treball, incloent el muntatge d'equips intercanviables.
Pràctiques de maneig de l'equip
Maniobres de conducció amb càrrega i buit, estabilització i anivellació de la màquina.
Maneig de l'equip en espais plans i en pendent
Transport, càrrega i descàrrega del dúmper
Simulació de situacions de risc
Primers auxilis i emergències

Logo brand

.   .