SEGURETAT EN L'ÚS DE MANIPULADOR TELESCÒPIC

1.- Normativa de referència. Drets i obligacions.
2.- Definició de l'equip i dels treballs: Classificació.
3.- Identificació de riscos i mesures preventives:
- Accessos.
- Normes de circulació.
- Distàncies de seguretat.
- Regles de càrrega.
- Elements de protecció.
- Senyalització.
- Actuació en cas de bolcada.
4.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables .
5.- Normes de manteniment i verificació.
6.- Entorn de treball i interferència d'activitats.
7.- Equips de protecció individual.
PRÀCTICA
1.- Presa de contacte amb l'equip de treball
2.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables.
3.- Maneig segur de l'equip:
- Comprovacions diàries i periòdiques.
- Estabilitat de l'equip.
- Moviments amb càrregues i en buit.
- Treballs amb perills especials.
- Maniobres segures.
4.- Simulació de situacions de risc.
5.- Emergències-PAS.
Formació realitzada d'acord amb l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i segons els criteris i continguts del RD 1215/97

Logo brand

.   .