SEGURETAT EN L'ÚS DE CARRETONS ELEVADORS- RD1215/97

FORMACIÓ TEÒRICA
1.- Normativa de referència. Drets i obligacions.
2.- Definició de l'equip i els treballs. Classificació.
3.- Identificació de riscos i mesures preventives:
- Accessos.
- Normes de circulació.
- Distàncies de seguretat.
- Principis generals de càrrega.
- Elements de protecció i senyalització.
- Actuació en cas de bolcada.
4.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables.
5.- Normes de manteniment i verificacions.
6.- Entorn de treball i interferència d'activitats.
7.- Equips de protecció individual.
FORMACIÓ PRÀCTICA
1.- Presa de contacte amb l'equip de treball.
2.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables.
3.- Maneig segur de l'equip:
- Comprovacions diàries i periòdiques.
- Estabilitat de l'equipo.
- Moviments amb càrregues i en buit.
- Treballs amb perills especials.
- Maniobres segures.
4.- Simulació de situacions de risc.
5.- Emergències-PAS.

Logo brand

.   .