SEGURETAT EN L'ÚS D'EQUIPS AGRÍCOLES:TRACTORS-RD1215/97

1.- Drets i obligacions dels treballadors.
2.- Normativa de referència.
3.- Definició de l'equip i dels treballs: Classificació.
4.- Operador de l'equip.
5.- Riscos i mesures de seguretat.
6.- Normes específiques de circulació.
7.- Senyalització de seguretat.
8.- Equips de protecció individual.
9.- Mitjans auxiliars i equips intercanviables.
10.- Normes de manteniment i verificacions.
11.- Entorn de treball i interferències entre activitats.
12.- Documentació de l'equip i manual del fabricant.
FORMACIÓ PRÀCTICA
1.- Presa de contacte amb l'equip de treball.
2.- Revisió dels elements de seguretat de l'equip.
3.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables.
4.- Maneig segur de l'equip:
- Comprovacions diàries i periòdiques.
- Estabilitat de l'equip. Risc de bolcada.
- Moviments amb càrregues i en buit.
- Maniobres segures.
5.- Funcionament de l'hidràulic. Presa de força.
6.- Maniobres amb ormeigs.
7.- L'entorn de treball. Simulació de situacions de risc.
8.- Final de conducció.
9.- Emergències-PAS
Formació realitzada segons els criteris definits al RD 1215/97

Logo brand

.   .