Riscos Psicosocials

Per conèixer les eines de diagnòstic i intervenció d'aquelles condicions relacionades amb l'organització, el contingut del treball i la realització de la tasca, que poden afectar tant al benestar o la salut del treballador com al desenvolupament de la feina.

Node Image

En què consisteix?

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix, com una obligació de l'empresari, planificar l'activitat preventiva a partir d'una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.
En l’avaluació de riscos s’han de contemplar tots el factors de risc, inclosos els de caràcter psicosocial. Per tant, l’actuació sobre els factors de risc psicosocial ha d’estar integrada en el procés global de gestió de la prevenció de riscos en l’empresa.

Logo brand

.   .