Primers auxilis

Per aprendre com atendre persones accidentades a l'empresa.

Node Image

En què consisteix?

L’article 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, estableix que l’empresari ha d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, així com l’obligació empresarial de designar, a tal fi, personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovar periòdicament el seu correcte funcionament.

Logo brand

.   .