Emergències

Per saber com actuar en cada situació d'emergència a l'empresa.

Node Image

En què consisteix?

L’article 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, estableix que l’empresari ha d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, així com l’obligació empresarial de designar, a tal fi, personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovar periòdicament el seu correcte funcionament.
El RD 393/2007 en el que s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció, concreta que els titulars de certes activitats estan obligats a organitzar de manera específica recursos materials i humans per respondre eficaçment situacions d’emergència, i en aquest sentit estan obligats a implementar un Pla d’Autoprotecció (PAU).

Logo brand

.   .