ACTUACIONS EN CAS D'EMERGÈNCIA: INCENDI I EVACUACIÓ

Consignes a seguir, el principi general d'actuació.
1. Actuació davant les emergències
- Aviso d'emergència
- Alarma i Evacuació
- Evacuació. SOS sense sortida
2. Esquemes d'actuació
3. Consignes a visitants
4. Consignes a treballadors desplaçats
5. Consignes emergències mèdiques PAS
6. El foc. Triangle del foc.
7. Agents extintors
8. Mètodes d'extinció
Pràctiques d'extinció d'incendis:
- Extintors de pols
- Extintors de CO2
- BIE's

Logo brand

.   .