TREBALLS MUNTATGE PREFABRICATS DE FORMIGÓ EN OBRA_ FOR. ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
- Elements prefabricats de formigó. Tipus (pilars, bigues, plaques, pòrtics, dovelles, voltes, murs, panells, etc.), característiques i aplicacions (estructures, tancaments, etc.).
- Procediments i tècniques de posada en obra (manipulació, col·locació, subjecció o unió).
2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc.
- Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .