TREBALLS DE SOLDADURA_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.
2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
- Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
6. Primers auxilis i mesures d'emergència.
Contingut específic per a treballs de soldadura:
1. Definició dels treballs.
- Concepte i tipus de soldadura. Fonament i propietats de cadascun d'ells.
- Radiacions, fums i gasos generats durant els processos de soldadura.
- Equips de soldadura. Descripció, característiques i maneig.
- Procés d'oxitall.
2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos segons el procés de soldadura.
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball (presència de productes combustibles o inflamables, ventilació d'espais confinats, mitjans d'extinció d'incendis, etc.). Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Mitjans auxiliars (bastides, plataformes, escales, …)
- Equips de treball i eines. Útils dels equips de soldadura. Riscos i mesures preventives.
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de seguretat, frases H i P…).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .