TREBALLS DE MUNTATGE PREFABRICATS DE FORMIGÓ EN OBRA- FOR. ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.
2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
- Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
6. Primers auxilis i mesures d'emergència.
Contingut específic per a muntatge de prefabricats de formigó en obra:
1. Definició dels treballs.
- Elements prefabricats de formigó. Tipus (pilars, bigues, plaques, pòrtics, dovelles, voltes, murs, panells, etc.), característiques i aplicacions (estructures, tancaments, etc.).
- Procediments i tècniques de posada en obra (manipulació, col·locació, subjecció o unió).
2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc.
- Mitjans auxiliars, equips de treball i eines
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .