TREBALLS DE CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE CARRETERES_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
- Conceptes bàsics sobre carreteres. Trams especials (túnels, viaductes, etc.). - Equipament i instal·lacions.
- Aspectes generals de conservació i explotació. Operacions i activitats.
- Serveis viaris. Actuació enfront d'emergències i incidències.
- Seguretat viària. Senyalització i abalisament. Enllumenat.
- Serveis viaris hivernals.
- Maquinària i equips de conservació. Descripció i característiques.
2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc.
- Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Manteniment i verificacions, manual del fabricador, dispositius de seguretat, etc.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
- Afecció a la circulació de les vies públiques.Senyalització d'obres.
VI Conveni General de la Construcció

Logo brand

.   .