TREBALLS D'AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
– Conceptes i principis bàsics.
- Materials aïllants. Característiques i formes de presentació.
- Productes d'impermeabilització. Tipus i característiques.
- Tècniques i procediments d'instal·lació o aplicació del material aïllant (tancaments verticals, cobertes, divisions interiors, sostres, sòls, conduccions, etc.).
- Tècniques d'impermeabilització (cobertes, tancaments verticals, elements enterrats, dipòsits, etc.).
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc.
– Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
. – Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .