TREBALLS D'AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI DEL METALL

A. Definició dels treballs
Conceptes i principis bàsics.
Materials aïllants. Característiques i formes de presentació.
Productes d'impermeabilització. Tipus i característiques.
Tècniques d'impermeabilització (Cobertes, tancaments verticals, elements enterrdos, dipòsits, etc.)
B.Técnicas preventives específiques.
Aplicacion del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.Riscos específics i mesures preventives.
Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniments)
Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniments).
C.Medios auxiliars, equips i eines.
Equips de projecció o d'injecció.Mescladores mecàniques.
Soldadors i bufadors Equips de treball específics per a la realització de treballs temporals en altura. Equips portàtils, eines i petit material.
. Soldadors i bufadors.
Equips de treball específics per a la realització de treballs temporals en altura.
Equips portàtils, eines i petit material.
D.Verificación, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
Riscos i mesures preventives necessàries.
Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació d les tasques des d'un punt de vista preventiu.
Emmagatzematge i apilament de materials. Ordre i neteja.
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
E. Interferències entre activitats.
Activitats simultànies o successives.
F. Drets i obligacions
Marc normatiu general i específic.Organització de la prevenció.
Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals. Participació, informació, consulta i propostes.
Conveni Estatal de la Industria, la Tecnología i Serveis del Sector del Metal

Logo brand

.   .