TREBALLS D'AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.
2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
- Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
Contingut específic per a treballs d'aïllament i impermeabilització:
1. Definició dels treballs.
– Conceptes i principis bàsics.
- Materials aïllants. Característiques i formes de presentació.
- Productes d'impermeabilització. Tipus i característiques.
- Tècniques i procediments d'instal·lació o aplicació del material aïllant (tancaments verticals, cobertes, divisions interiors, sostres, sòls, conduccions, etc.).
- Tècniques d'impermeabilització (cobertes, tancaments verticals, elements enterrats, dipòsits, etc.).
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc.
– Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
. – Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .