SEGURETAT I PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS VERTICALS

1. RD 2177/ 2004 disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura
2. Equips de protecció individual, sistemes anticaigudes
3. Cordes, nusos i connectors
4. Les normes sobre la cura, manteniment i verificació segura de l'equip de treball
5. Planificació i seguretat en els treballs verticals:
- Riscos i factors de risc
- Sistemes de treballs en les TTV’s
- Maniobres bàsiques de l'ascens i descens per línia de suspensió
- Sistema de suspensió amb elevador-descendent automaniobrable
- Tècniques de treballs verticals
- Tècniques d'evacuació i rescat
6.- Sistemes de seguretat en condicions meteorològiques que puguin afectar a la seguretat dels treballadors.
PRÀCTICA
1.- Inspecció inicial dels epi’s i utilització segura
2.- Revisió del pla de treball
3.- Accessos mitjançant sistemes de seguretat
4.- Simulació de situacions de risc
5.- Punts d'ancoratge
6.- Tècniques segures de manipulació de càrregues en altura
7.- Exercicis específics pràctica dirigida en treballs verticals
8.- Sistemes de rescat i evacuació

Logo brand

.   .