SEGURETAT EN L'ÚS DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONES (RECICLATGE)

FORMACIÓ TEÒRICA
1.- Normativa de referència, drets i obligacions dels treballadors.
2.- Definició de l’equip i dels treballs: classificació.
3.- Identificació de riscos i mesures preventives:
•Caigudes al mateix nivel, caigudes a diferent nivell, bolcada, caiguda de materials, cops contra objectes mòbils i immòbils, atrapaments, contactes elèctrics i altres.
• Accessos.
• Normes d’utilització de l’equip.
• Normes de circulació.
• Distàncies de seguretat.
• Regles d’estabilitat.
• Elements de protecció
• Senyalització.
4.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables.
5.- Normes de manteniment i verificació.
6.- L’entorn de treball i interferència entre activitats.
7.- Equips de protecció individual.
8.- Resolució de situacions de risc en el lloc de treball.
FORMACIÓ PRÀCTICA
1.- Presa de contacte amb l’equip de treball.
2.- Preparació de l’equip per al treball, equips intercanviables.
3.- Maneig segur de l’equip:
• Comprovacions diàries i periòdiques.
• Estabilitat de l’equip.
• Moviments amb càrregues i en buit.
• Treballs amb perills especials.
• Maniobres segures.
• Final de conducció i repostatge.
4.- Simulació de situacions de risc-Emergencies-PAS
Formació realitzada d’acord amb l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i segons els criteris i continguts del RD 1215/97 i el II Conveni estatal de la industria, la tecnologia i els serveis del sector del metall.

Logo brand

.   .