REVESTIMENTS I ENRAJOLATS_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
– Col·locació de revestiments interiors i exteriors.
– Solats de grans dimensions.
– Revestiments continus.
– Paviments especials.
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà,...).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
. – Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .