REVESTIMENT DE GUIX_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
- Aplicació sobre parament horitzontal i vertical.
- Fabricació de la pasta de guix.
- Tècniques d'aplicació (projectat, maestreado, a bona vista, etc.).
2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
- Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà,...).
- Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .