Pla d'igualtat

PLA D'IGUALTAT

El Pla d'Igualtat de PREVENACTIVA, SLU (sp|activa) determina un conjunt de mesures que tenen com a finalitat afavorir la igualtat de tracte i la no discriminació de gènere entre homes i dones, en tots els àmbits que puguin afectar els treballadors i treballadores de sp|activa.

La Igualtat efectiva entre dones i homes , i avançar cap a una societat sense discriminació, és un dels objectius de sp|activa.

Per aquest motiu, sp|activa, donant compliment a la Llei d’Igualtat 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes i al posterior RD 6/2019 d’1 de març de mesures urgents per a la garantia de la Igualtat de Tracte i d’Oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, ha elaborat el Pla d’Igualtat 2020-2024.

Aquest segon Pla d’Igualtat dóna continuïtat al primer Pla ajustant-se als canvis que ha experimentat l’empresa en aquests darrers anys.

Aquest Pla serveix d’instrument d’incorporació de la igualtat entre dones i homes en la gestió diària de sp|activa, adoptant pràctiques i estratègies per a la consecució dels objectius fixats :

  1. Establir una Política d’Igualtat Transversal
  2. Garantir Informació i Formació Inclusiva interna i externament

La Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat, formada per la representació legal de les persones treballadores, Representació d’Empresa i Agent d’Igualtat, ha estat l’encarregada de l’elaboració, implantació, seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat.

Logo brand

.   .