PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP M)

A.Definició dels treballs.
B.Tècniques preventives:
–Pantalles de visualització.
–Mesures d'emergència. Coneixements bàsics.
–Primers auxilis, manteniment de farmaciola, etc.
C. Mitjans auxiliars, equips i eines:
–Mobiliari adequat enfront dels riscos posturals i ergonòmics, etc. – Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
–Observar i conèixer els riscos i les mesures preventives necessàries.
–Coneixement de l'entorn del lloc de treball, il·luminació, ambient de treball.
D. Drets i obligacions:
– Marc normatiu general i específic. – Divulgació i participació.
E. Seguretat viària.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .