PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP B)

1.- Definició dels treballs.
- Aplicació sobre paraments verticals o horitzontals.
- Tècniques aplicació (projectat, reglejat, a bona vista, etc.).
2.- Tècniques preventives específiques.
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta.
- Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
- Proteccions individuals (col · locació, usos i obligacions i manteniment).
3.- Mitjans auxiliars, equips i eines.
- Cavallets.
- Plataformas de treball, passarel · les.
- Eines, petit material, etc.
4.- Verificació, identificació i vigilància lloc de treball i entorn.
- Riscos i mesures preventives necessàries.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
- Ordre i neteja. - Mitjans auxiliars.
5.- Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
6.- Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció.
- Fomentar la presa de consciència sobre la importància d'involucrar en la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.

Logo brand

.   .