PALETERIA_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

Definició dels treballs
- Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment)
-Distribució interior (envans).
- Materials (ceràmics, cartró-guix, escaiola, ...).
Tècniques preventives específiques
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
- Mitjans auxiliars: bastides, plataformes de treball, etc..
- Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col · lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col · locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S, etc.).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .