OPERARI DE TALLER DE MATERIALS: PEDRES INDUSTRIALS, TRACTAMENT O TRANSFORMACIÓ DE MATERIALS, PICAPEDRERS I SIMILARS_CONVENI DE LA CONSTRUCCI

1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.
2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
- Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
6. Primers auxilis i mesures d'emergència.
Contingut específic per a operari de taller de materials: pedres industrials, tractament o transformació de materials, picapedrers i similars:
1. Definició dels treballs.
- Tipus de pedres industrials i naturals. Aplicacions (obres de cadirat, aplacats, paviments i empedrats, decoració, etc.).
- Operacions de tractament i transformació (cort, llaura, poliment, etc.).
2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc.
- Equips, útils de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Manteniment i verificacions, manual del fabricador, dispositius de seguretat, etc. Petites avaries elèctriques i mecàniques.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .