OPERARI DE TALLER DE MATERIALS: PEDRES INDUSTRIALS, TRACTAMENT O TRANSFORMACIÓ DE MATERIALS, PICAPEDRERS I SIMILARS_CONVENI DE LA CONSTRUCCI

1. Definició dels treballs.
- Tipus de pedres industrials i naturals. Aplicacions (obres de cadirat, aplacats, paviments i empedrats, decoració, etc.).
- Operacions de tractament i transformació (cort, llaura, poliment, etc.).
2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc.
- Equips, útils de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Manteniment i verificacions, manual del fabricador, dispositius de seguretat, etc. Petites avaries elèctriques i mecàniques.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .