OPERADORS D'EQUIPS MANUALS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DEL METALL (RECICLATGE)

A. Definició dels treballs.
Tipus d'equips. Tronzadora, cizalladora, talladora de taula, radial, guillotina, pulidora, martells pneumàtics etc.
Procediments de treball.
B. Tècniques preventives específiques.
Identificació de riscos
Avaluació de riscos del lloc (genèrica)
Mitjans auxiliars, equips de treball i eines:
Útils de la màquina o de l'equip de treball
Riscos i mesures preventives.
Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d'elevació, etc.
Aspectes ergonòmics
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Connexions elèctriques o mecàniques.
Ventilació del lloc de treball. Soroll.
Senyalització i trànsit
Formació específica de l'operador: autoritzacions d'ús.
Conveni Col·llectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .