OPERADORS D'EQUIPS MANUALS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
– Tipus d'equips. Tronzadora, talladora de taula (fusta i material ceràmic), radial, guillotina, pulidora, martells pneumàtics etc.
– Procediments de treball.
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars, equips de treball i eines:
a) Útils de la màquina o de l'equip de treball.
b) Riscos i mesures preventives.
– Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d'elevació, etc.
– Aspectes ergonòmics.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Connexions elèctriques i mecàniques.
– Ventilació del lloc de treball. Exposició al soroll.
– Senyalització.
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .