OPERADORS D'EQUIPS MANUALS_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.
2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
- Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
6. Primers auxilis i mesures d'emergència.
Contingut específic per a operadors d'equips manuals:
1. Definició dels treballs.
– Tipus d'equips. Tronzadora, talladora de taula (fusta i material ceràmic), radial, guillotina, pulidora, martells pneumàtics etc.
– Procediments de treball.
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars, equips de treball i eines:
a) Útils de la màquina o de l'equip de treball.
b) Riscos i mesures preventives.
– Manteniment
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .