OPERADORS D'EQUIPS MANUALS_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DEL METALL

A. Definició dels treballs
- Tipus d'equips. Tronzadora, talladora de taula (fusta i material ceràmic), radial, guillotina, polidora, martells pneumàtics, etc.   
- Procediment de treball
B. Tècniques preventives específiques.  
- Aplicació Pla Seguretat i salut en l'ús de l'equip en concret. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.  
- Proteccions col·lectives i individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment)   
- Formació Específica de l'operador. Autorització d'ús.  
- Senyalització  
- Connexions Elèctriques i mecàniques.
C. Mitjans auxiliars, equips i eines.  
- Útils L'equip de treball.   
-Manteniment I verificacions.
D. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.   
- Riscos i mesures preventives específiques.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del trànsit pel mateix. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu. Trànsit per l'obra (rases, desnivells)
- Implantació en el lloc de treball (prevenció de caigudes de persones a diferent nivell, danys a tercers, etc.)
E. Interferències entre activitats.
- Activitats Simultànies o successives.
- Ventilació Del lloc de treball. Sorolls.
- Senyalització i trànsit.
F. Drets i Obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció.
- Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
Conveni Col·llectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .