OPERADORS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOV. TERRES_FORM. ESPECÍFICA D'OFICI_ C. DE LA CONSTRUCCIÓ

1.-Definició dels treballs.
–Tipus de màquines. Maquinària de transport camió, dúmper, maquinària de moviment de terres i compactació: buldòzer, pala carregadora, retroexcavadora, motonivelladora, «jumbo», estenedora/compactadota asfàltiques, etc.
2.-Tècniques preventives específiques.
–Identificació de riscos.
–Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
–Mitjans auxiliars (Útils de la màquina o de l'equip de treball,…).
–Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
–Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d'elevació, etc.
–Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
–Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
–Interferències entre màquines.
–Senyalització i trànsit.
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .