OPERADORS D'APARELLS ELEVADORS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL

1.- Definició dels treballs.
     - Tipus màquines i equips, componentes.principales. Grua torre, muntacàrregues, grueta, plataformes elevadores mòbils, manipuladores telescòpiques,
2.- Tècniques preventives específica:
- Identificació de riscos
- Avaluació de riscos del lloc (genèrica)
- Mitjans Auxiliars (útils de la màquina o de l'equip de treball ..)
- Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives
- Estibat de la càrrega
- Manipulació manual de càrregues
- Medis de protcció ol·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment)
- Medis de protecció Individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment
- Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements,

Logo brand

.   .