OPERADORS D'APARELLS ELEVADORS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
– Tipus de màquines i equips, components principals. Grua torre, grua mòbil autopropulsada, montacàrregues, grueta, plataformes d'elevació mòbils, manipuladora telescòpica, etc.
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (útils de la màquina o de l'equip de treball,...).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Estrobat de la càrrega.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, sistemes d'elevació, documentació, etc.
– Interferències entre activitats.
– Interferències amb altres màquines.
– Protocols d'actuació dels operadors en cas d'interferències.
– Senyalització.
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .