OPERADORS D'APARELLS ELEVADORS _ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _CONVENI DEL METALL

1.- Definició dels treballs.
- Tipus màquines i equips, composat principalment:
- Grua torre, muntacàrregues, grueta, plataformes elevadores mòbils, manipuladores telescòpiques.
2.- Tècniques preventives específiques.
- Aplicació del pla de seguretat i salut en l'ús de la màquina o equip treball. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Formació especifica operador. Autorització ús.
- Senyalització.
3.- Mitjans auxiliars, equips i eines.
- Útils de la màquina o de l'equip de treball.
- Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, sistemes d'elevació, etc
4.- Verificació, identificació i vigilància lloc treball i el seu entorn.
- Riscos i mesures preventives.
- Coneixement de l'entorn lloc de treball (Instal·lacions d'alta tensió limitacions de càrrega i abast).
- Planificació preventiva de tasques.
- Substituir màquina o equip.
5.- Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives. Interferències amb altres màquines de la zona (grues).
- Protocols d'actuació dels operadors en cas interferències.
6.- Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció.
- Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar en la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes
Conveni Col·llectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .