OPERADORS D'APARELLS ELEVADORS _ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.
2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
- Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
6. Primers auxilis i mesures d'emergència.
Contingut específic per a operadors d'aparells elevadors:
1. Definició dels treballs.
– Tipus de màquines i equips, components principals. Grua torre, grua mòbil autopropulsada, montacàrregues, grueta, plataformes d'elevació mòbils, manipuladora telescòpica, etc.
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (útils de la màquina o de l'equip de treball,...).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Estrobat de la càrrega.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, sistemes d'elevació, documentació, etc.
– Interferències entre activitats.
– Interferències amb altres màquines.
– Protocols d'actuació dels operadors en cas d'interferències.
– Senyalització.
VI Conveni col·lectiu general del sector de la construcció

Logo brand

.   .