OPERADOR PLANTA ELABORACIÓ DE ROCA SECTOR MINERIA (RECICLATGE)

1.Definició dels treballs
2.Tècniques preventives i de protecció específiques al lloc de treball de cada màquina en particular
3.Perills associats a les següents tasques:
a)Abans de començar el treball b) Durant el treball:
4.Arrencada del motor. Preparació de la màquina per a l'execució dels treballs. Càrrega de material. Descàrrega de material sobre altres màquines. Elevació de càrregues no paletitzades. Estacionament de la màquina.
5.Perills residuals associats a cada màquina en particular, especificats en el manual d'instruccions de la màquina.
6.Mesures preventives concordes als perills associats a les activitats anteriors.
7.Mesures de prevenció i protecció indicades pels fabricants dels equips per a la realització del manteniment.
8.Possibles prescripcions o limitacions imposades pels tallers de reparació i/o manteniment a cada màquina en particular. Mesures incorporades a la màquina en particular en cas d'adequació a les disposicions establertes en l'Annex I del Reial decret 1215/1997.
9.Equips de protecció col·lectiva i individual. 10.Primers auxilis, Pla Emergència
11.Equips, eines o mitjans auxiliars de cada màquina en particular.
12.Coneixement general de la màquina i dels seus accessoris. Limitacions tècniques en l'ús previst de la màquina, segons especificacions del fabricant. Elements i sistemes de seguretat associats a la màquina.
14.- Control i vigilància sobre el lloc de treball i el seu entorn.
15.Coneixement de dispositius de seguretat per al control i vigilància del funcionament de la màquina.
16.Control i vigilància del lloc de treball segons procediments interns.Interferències amb altres activitats.
18.Protocols establerts quan s'executin treballs de forma simultània, especialment: càrrega i descàrrega en la proximitat d'altres vehicles, maquinària o personal.
19.Procediments segurs de comunicació amb persones en l'exterior (recepció d'ordres de treball).
20.Reparacions, revisions i manteniment.
21.Circulació per pistes, accessos i fronts d'explotació de pales carregadores.
22.Normativa i legislació. Llei 31/1995
Formació Preventiva segons RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2008, de la Direcció
General de Política Energètica i Mines.

Logo brand

.   .