NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_TREBALLS EN TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES_CONVENI METALL

1.- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.
2.- Riscos generals i la seva prevenció.
- Riscos lligats a les condicions de seguretat.
- Riscos lligats al medi ambient del treball.
- La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
- Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.
- Plans d'emergència i evacuació.
- El control de la salut dels treballadors.
3.- Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa: TREBALLS EN TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHÍCLES
Caigudes a diferent nivell. Caigudes al mateix nivell. Trepitjades sobre objectes. Caigudes d'objectes en manipulació. Risc de talls en la manipulació de peces. Risc de cops contra objectes. Atrapament per peces. Caiguda d'objectes despresos. Riscos derivats de la manipulació de manual de càrregues. Sobreesforços. Riscos posturals. Risc de projecció de fragments o partícules. Riscos derivats de l'ús de maquinària, eines i útils. Contactes amb substàncies càustiques o corrosives. Exposició a contaminants químics: inhalació o ingestió de substàncies nocives. Riscos derivats de l'ús d'aparells d'aire comprimit. Riscos derivats de l'ús de ponts elevadors, i si escau, treballs en fossat. Riscos derivats de la soldadura. Risc de contactes elèctrics i d'incendi. Cremades. Exposició a sorolls i vibracions. Atropellaments per vehicles. Riscos en espais confinats. Atmosferes explosives. Riscos derivats de la manipulació de vehicles GNC, GLP, híbrids i elèctrics i de la instal·lació d'alt voltatge en els mateixos..
4.- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
- Organització del treball preventiu: "rutines bàsiques".
- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
5.- Primers auxilis.

Logo brand

.   .