NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_TREBALLS DE MECÀNICA, MANTENIMENT REP. MÀQUINES,EQUP.INDUSTRIALS-ELECTROMECÀNICS_CONVENI METALL

1.- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.
2.- Riscos generals i la seva prevenció.
- Riscos lligats a les condicions de seguretat.
- Riscos lligats al medi ambient del treball.
- La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
- Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.
- Plans d'emergència i evacuació.
- El control de la salut dels treballadors.
3.- Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa: TREBALLS DE MECÀNICA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE MÀQUINES, EQUIPS INDUSTRIALS I EQUIPS ELECTROMECÀNICS
Caigudes a diferent nivell. Caigudes al mateix nivell. Trepitjades sobre objectes. Caigudes d'objectes en manipulació. Caiguda d'objectes despresos. Cops contra objectes mòbils i immòbils. Riscos derivats de l'ús de màquines, eines i útils. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Sobreesforços. Risc de projecció de fragments o partícules. Contactes amb substàncies càustiques o corrosives. Exposició a contaminants químics: inhalació o ingestió de substàncies nocives. Riscos derivats de l'ús d'aparells d'aire comprimit. Riscos derivats de l'ús de ponts elevadors, i si escau, treballs en fossat. Riscos derivats de la soldadura. Riscos per contacte elèctric. Riscos en espais confinats. Exposició a soroll i vibracions. Atropellaments per vehicles. Atrapaments per peces metàl·liques o transmissions. Cremades pel motor. Atmòsferes explosives
4.- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
- Organització del treball preventiu: "rutines bàsiques".
- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
5.- Primers auxilis.

Logo brand

.   .