NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_DELEGATS DE PREVENCIÓ_CONVENI METALL

A. Treball i salut:
– Relació entre treball i salut.
– Conceptes bàsics.
– Treball i medi ambient.
– Conceptes bàsics de medi ambient.
B. Fonaments de l'acció preventiva:
– Marc conceptual i jurídic de la seguretat i salut laboral.
– Drets i obligacions en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals.
– Consulta i participació dels treballadors. Els delegats de prevenció.
– Factors de risc.
– Tècniques preventives.
C. Organització i gestió de la prevenció en l'empresa:
– La planificació de la prevenció de riscos laborals en l'empresa.
– Gestió i organització de la prevenció.
– Institucions i organismes en el camp de la seguretat i la salut laboral.
– Responsabilitats i sancions.
– Capacitat d'intervenció dels delegats de prevenció.
D. Formació específica en funció de l'àrea d'activitat:
– Introducció al sector: característiques, sinistralitat i riscos més freqüents.
– Desenvolupament de temes específics depenent de l'àrea d'activitat que s'efectuï dins del sector de la construcció.

Logo brand

.   .